Valentino và những áng thơ tình sống động trên sàn catwalk