Tại sao bạn nên tránh chụp ở các khẩu độ nhỏ như f18 tới f40?