Michelle Obama ghi điểm tuyệt đối trong đôi boots gần 100 triệu đồng của Balenciaga