Mầm non Trí Đức ký kết hợp tác với Học viện GYS, đưa Yoga Kids thành nội dung giảng dạy chính thức