Đón nhận Bằng xếp hạng di tích danh thắng cấp quốc gia Quần thể Hòn Yến